FHEM-Lightcontrol/deploy.sh

2 lines
68 B
Bash
Executable File

#!/bin/bash
scp FHEM/98_NTFY_CLIENT.pm vault1:/mnt/docker/fhem/FHEM/